Information‎ > ‎

Stadgar (Antagna på årsmöte 2017 och 2018 !)

Stadgar för Marby Båtklubb

Antagna vid årsmötet 2017


 

§ 1                 Ändamål

Klubben är en ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet genom att tilgodose behovet av båtplatser för boende i Marby. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

 

§ 2                 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.

Medlemskap kan endast erhållas av den som äger en fastighet i Marby.

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, tid kan efter styrelsens prövning anses ha begärt utträde ur klubben.

Medlem, som motverkat klubbens ändamål eller syften eller uppenbarligen skadat dess intressen, kan, om varning inte leder till efterrättelse,  på styrelsens förslag uteslutas av årsmöte eller klubbmöte. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Är förseelsen av svårare art kan styrelsen omedelbart utesluta medlem.

 

§ 3                 Föreningsmöten och beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte och klubbmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.

Årsmötet skall hållas under första halvåret varje år.
Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt och 14 dagar före mötet.
Rösträtt vid årsmötet har medlem som i tid betalat gällande avgifter.

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, skall senast tre veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

 

För frågor som inte kan anstå till årsmötet kan styrelsen vid behov kalla till klubbmöte.

 

§ 4                 Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1 januari-31 december.

§ 5                 Avgifter och betalning

Medlemsavgiften bestämmes på årsmötet. Båtplatsavgiften bestämmes av styrelsen.
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

 

§ 6                 Styrelse och val

För klubbens förvaltning, skall en styrelse utses, som består av 7 ledamöter, av vilka 6 är ordinarie och 1 suppleant. Ordinarie ledamöter väljs vid årsmötet för en tid av två år, suppleant väljs för 1 år.

Första året avgår 3 ledamöter, andra året 4. Ordförande och kassör avgår växelvis. Styrelsen skall, inom sig, utse bryggfogdar.

 

§ 7                 Revision      

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

 

§ 8                 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av årsmöte eller klubbmöte.

 

§ 9                 Bryggfogdarna

Bryggfogdarna fördelar båtplatserna, med hänsyn till behovet efter båtarnas storlek och djupgående. Om möjligt skall hänsyn tas till medlemmarnas önskemål om båtplats. I övrigt skall bryggfogdarna vaka över att god ordning råder vid bryggor och uppläggningsplatser. De skall även utan särskilt beslut vid sammanträde, kunna utföra mindre reparationer av bryggor och vågbrytare

 

§ 10               Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§ 11               Upplösning

Skulle fråga om klubbens upplösning uppstå, skall kallelse till extra möte ske till samtliga medlemmar. Beslut om upplösning skall fattas vid två av varandra följande sammanträden och med 3/4-dels majoritet. Fattas beslut om upplösning, skall klubbens tillgångar tillfalla Marbystrandens Villaägareförening